Anunt important despre alocatia de hrana a copiilor cu CES din scoli

Anunț important despre alocația de hrană a copiilor cu CES din școli!

Guvernul Romaniei, prin Hotararea nr. 423/16.06.2016 publicata in Monitorul Oficial, nr. 0465/22.06.2016, a aprobat distribuirea pe judete a sumelor necesare drepturilor copiilor cu CES inscrisi in invatamantul de masa, precum si metodologia de acordare a acestor drepturi.

În 10 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii de guvern, parintii sau reprezentantii legali trebuie sa depuna o cerere scrisa prin care solicita acordarea acestor drepturi.

Astfel, cererea se depune la unitatea de invatamant preuniversitar unde este inscris copilul cu CES, impreuna cu urmatoarele documente:

 1. certificatul de naştere al beneficiarului;
 2. actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
 3. certificatul de orientare şcolară şi profesională.

Conform HG, se vor acorda drepturile aferente perioadei ianuarie – decembrie 2016, deci nu si pentru septembrie – decembrie 2015.

În ceea ce privește drepturile de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, acestea se plătesc până la finalul anului calendaristic.

Alocația de hrană se plătește până în data de 5 ale lunii următoare, însă pentru perioada ianuarie – iunie 2016 probabil va dura ceva timp până la punerea în aplicare a dispozițiilor HG.

Art. 2 din metodologie

(1) Părintele sau, după caz, reprezentantul legal al beneficiarului definit în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a), în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicită, pe bază de cerere scrisă, acordarea acestor drepturi.

(2) Cererea scrisă este depusă la unitatea de învăţământ preuniversitar de masă cu personalitate juridică, definită în conformitate cu prevederile art. 1 lit. c), la care este înscris copilul/elevul/tânărul cu cerinţe educaţionale speciale, şi este însoţită de următoarele documente, în copie:

 1. a)certificatul de naştere al beneficiarului;
 2. b)actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
 3. c)certificatul de orientare şcolară şi profesională.

……………………

Art. 3.

(1) În execuţie, unităţile de învăţământ de masă plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele 5 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi prezenţa şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e).

(2) Fac excepţie de la condiţia de acordare a drepturilor în funcţie de prezenţa şcolară, prevăzută la alin. (1), beneficiarii care au certificat de orientare şcolară şi profesională şi care sunt şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare.

(3) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu excepţia celor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc până la finele anului calendaristic.

 

Hotararea de Guvern nr. 423/16.06.2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 0465/22.06.2016

Art. 1.

(1) Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 42 din anexa nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 se repartizează pe judeţe suma totală de 68.000 mii lei, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 43 din anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 se repartizează municipiului Bucureşti suma de 1.240 mii lei, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale.

(3) Sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) se aprobă în bugetele judeţelor/bugetul municipiului Bucureşti, potrivit legii, şi se utilizează pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă, pentru toate zilele de şcolarizare din anul 2016, constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei.

(4) Cuantumul drepturilor prevăzute la alin. (3) este stabilit potrivit prevederilor pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Art. 2.

Se aprobă metodologia de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.

Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din prezenta hotărâre în structura bugetului de stat pe anul 2016.

ALOCARI PE JUDETE

       
  Nr. crt. JUDEŢUL SUMA
(mii lei)
  1 Alba 1.668
  2 Arad 2.209
  3 Argeş 1.886
  4 Bacău 1.545
  5 Bihor 3.494
  6 Bistriţa-Năsăud 1.449
  7 Botoşani 2.219
  8 Braşov 3.507
  9 Brăila 2.183
  10 Buzău 1.517
  11 Caraş-Severin 1.899
  12 Călăraşi 801
  13 Cluj 2.659
  14 Constanţa 1.504
  15 Covasna 1.035
  16 Dâmboviţa 2.915
  17 Dolj 1.962
  18 Galaţi 1.433
  19 Giurgiu 62
  20 Gorj 1.730
  21 Harghita 1.452
  22 Hunedoara 2.483
  23 Ialomiţa 2.167
  24 Iaşi 2.094
  25 Ilfov 536
  26 Maramureş 695
  27 Mehedinţi 1.366
  28 Mureş 913
  29 Neamţ 1.257
  30 Olt 999
  31 Prahova 2.097
  32 Satu Mare 1.329
  33 Sălaj 838
  34 Sibiu 2.063
  35 Suceava 2.383
  36 Teleorman 723
  37 Timiş 3.293
  38 Tulcea 611
  39 Vaslui 1.379
  40 Vâlcea 950
  41 Vrancea 695
  TOTAL: 68.000

 

 MODEL CERERE

CERERE,

Subsemnata(-ul) _____________________________________________________, domiciliat in ____________________________________________________________________ posesor al CI seria ___ nr. _______ elib. de _______________________ la data de ___________  in calitate de  parinte/reprezentant legal al copilului _____________________________________ ______________________________ cu cerinte educationale speciale conform certificatului de orientare scolara nr. ________/________________, scolarizat in cadrul _______________________________________________________________, prin prezenta solicit acordarea drepturilor aferente anului școlar 2015-2016 (alocatie de hrana precum si drepturile la imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manual, transport, material cultural-sportive) de care beneficiaza copilul in cauza, in conformitate cu prevederile HG 423/2016, anexa 2, art. 2, Lg. 272/2004 republicata art. 129 alin 7 si Lg. 1/2011 actualizata art. 51 alin. 2, in cuantumul stabilit prin HG nr. 904/2014.

Anexez la prezenta cerere, în fotocopii :

 • certificatul de naştere al copilului ____________________________________;
 • actul de identitate al părintelui/reprezentantului legal _________________________ ____________________;
 • certificatul de orientare şcolară şi profesională.
 • ______________________________________________________________________:
 • ______________________________________________________________________:
 • ______________________________________________________________________:

Data, Semnătura,

 

 

TELEFON : ________________________

 
Statistici: 736.648 vizite, 180.186 vizitatori unici şi 6 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5