Solicitare punct de vedere Ministerul Muncii privind aplicarea HG 423/2016

Solicitare punct de vedere Ministerul Muncii privind aplicarea HG 423/2016

Dragi parinti,

Ca urmare a nenumăratelor voastre sesizări, CEDCD a solicitat Ministerului Muncii un punct de vedere oficial cu privire la aplicarea prevederilor HG 423-2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege prentru finanțarea drepturilor copiilor-elevilor cu CES integraţi în învățământul de masă.

În funcţie de răspunsul autorităţii responsabile vom lua măsurile legale în consecinţă.

 

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD), organizație neguvernamentală dedicată protecției și promovării drepturilor copiilor cu dizabilități, vă supune atenției, în baza O.G. 27/2002, actualizată în 2016, următorul aspect semnalat de părinți și reprezentanți ai copiilor cu dizabilități din țară, întâlnit în aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 423/2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016.

Astfel, conform art. 2 al metodologiei adoptate prin această Hotărâre:

Art. 2.

(1) Părintele sau, după caz, reprezentantul legal al beneficiarului definit în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a), în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicită, pe bază de cerere scrisă, acordarea acestor drepturi.

(2) Cererea scrisă este depusă la unitatea de învăţământ preuniversitar de masă cu personalitate juridică, definită în conformitate cu prevederile art. 1 lit. c), la care este înscris copilul/elevul/tânărul cu cerinţe educaţionale speciale, şi este însoţită de următoarele documente, în copie:

  1. a)certificatul de naştere al beneficiarului;
  2. b)actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
  3. c)certificatul de orientare şcolară şi profesională.

Având în vedere faptul că au existat cazuri când solicitările de acordare a drepturilor materiale de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale au fost refuzate de școli dacă au fost depuse după expirarea termenului de 10 zile prevăzut de hotărâre, dorim să cunoaștem dacă în optica legiuitorului acel termen de 10 zile este unul de decădere sau de recomandare. În cazul în care termenul de 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii pentru depunerea actelor necesare este de decădere, dorim să cunoaștem rațiunile acestei interpretări legislative.

Din punctul de vedere al Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, acesta nu ar putea fi un termen de decădere, deoarece această Hotărâre de Guvern cu metodologia aferentă ar lipsi de conținut dreptul copiilor cu cerințe educaționale speciale la alocatie zilnică de hrană, rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, drept prevăzut inițial în Legea Educației, nr. 1/2011. Pe cale de consecință, prin posibilitatea de a primi sumele destinate drepturilor materiale doar dacă depunerea actelor s-a făcut în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, metodologia ar condiționa printr-un criteriu temporal efectivitatea dreptului dreptului prevăzut de o lege adoptată de Parlament printr-un act de forță secundară, Hotărârea de Guvern. Or, acest drept nu este condiționat la origine; fixarea unei limite temporale pentru primirea sumelor prevăzute de drept este o măsură opusă interesului superior al copilului, prevăzut de Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, deoarece cunoașterea termenului de către toți părinții și reprezentanții legali vizați este imposibilă, precum și depunerea propriu-zisă actelor în acel interval, din motive subiective inerente fiecărei familii.

Mai mult decât atât, specificarea sumelor bugetelor adoptate pentru fiecare județ prin Hotârârea de Guvern nr. 423/2016 demonstrează faptul că aceste sume au fost repartizate în funcție de anumite date privind numărul de copii cu cerințe educaționale speciale din fiecare școală, date care se regăsesc deja la școlile de resort sau la consiliile locale. Având în vedere acest aspect, (re)depunerea actelor pentru acordarea sumelor devine redundantă.

Pe cale de consecință, apreciem că acest termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern, pentru depunerea actelor pentru obținerea sumelor aferente drepturilor materiale ale copiilor cu cerințe educaționale speciale este unul de recomandare, pentru efectuarea unor proceduri administrative. În caz contrar, un termen de decădere din aceste drepturi ale copiilor cu cerințe educaționale speciale ar ignora principiile și ierarhia legislativă, precum și interesul superior al copilului.

În concluzie, așteptăm răspunsul la solicitarea noastră în termenul prevăzut de lege, cu speranța că acesta va avea în vedere argumentele prezentate mai sus.

 
Statistici: 736.653 vizite, 180.187 vizitatori unici şi 2 vizitatori online
Statistici T5 Statistici T5