I. Obținerea Certificatului de Orientare Școlara și Profesională

Cine poate obține certificat de orientare școlară și profesională?

 1. copiii/elevii/tinerii cu certificat de incadrare in grad de handicap, eliberat de comisia pentru protecția copilului, prin serviciul de evaluare complexă.
 2. copii/elevii/tinerii cu CES (cerințe educaționale speciale) evaluați de serviciul de evaluarere și orientare școlară și profesională (SEOSP) din cadrul consiluilui județean/municipiului Bucuresti pentru Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE)

Cine poate face cererea pentru eliberarea certificatului?

 1. Parintele
 2. Tutorele legal instituit
 3. Instituții ale statului/Instituțiile educaționale

Unde?

La sediul CJRAE/CMBRAE – de regulă la nivelul Inspectoratelor școlare

Care sunt actele necesare?

 1. cererea parintelui/ tutorelui adresată COSP (Comisia pentru Orientare Școlară si Profesională)
 2. rezultatele evaluării medicale- referat medical/scrisoare medicală eliberata de medicul de familie/specialist
 3. rezultatele evaluarii psihologica- fișa psihologică
 4. rezultatele evaluării anchetei sociale (dacă este cazul)
 5. fișa privind traseul educațional (COSP)
 6. recomandare SEOSP
 7. copie a actelor de identitate a parinților/tutorelui
 8. copie a actelor de identitate ale copilului
 9. copie a certificatului de incadrare in grad de handicap (dacă este cazul)
 10. foaie matricolă (daca este cazul)
 11. ultimul certificat de orientare școlară și profesională (dacă este cazul)

Care este valabilitatea certificatului?

Certificatul de orientare școlara și profesională este valabil de la momentul emiterii până la finalizarea nivelului de invățământ pentru care a fost orientat copilul sau pana apar schimbari majore la nivelul performanței școlare.

II. Dreptul la asistent personal

 

Ce înseamnă asistent personal?

Conform articolului 5, pct. 6 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistentul personal al persoanei cu handicap grav reprezintă persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.

Dreptul la asistent personal este reglementat în articolul 6, litera d) din Legea nr. 448/2006, conform căruia persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale.

Pentru a se acorda dreptul la asistent personal, trebuie îndeplinite două condiții:

 • Copilul să aibă un grad de handicap grav
 • Evaluare socio-psiho-medicală (Evaluarea socio-psiho-medicală a persoanei cu dizabilităţi în vederea încadrării într-un grad de dizabilitate şi stabilirii nevoilor de îngrijire personală se realizează de personal de specialitate din cadrul organismelor de evaluare, constituite conform legii –    Legea asistentei sociale 292/2011, art. 85 alin. (1)

Părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare.

III. Care sunt facilitățile de care persoanele cu dizabilități și familiile acestora dispun?

În ceea ce privește sănătatea și recuperarea, persoanele cu dizabilități și familiile acestora beneficiază de:

 • asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare;
 • servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

În domeniul educației, beneficiile sunt:

 • Preşcolarii, elevii şi studenţii cu dizabilități, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, după caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învăţământ.
 • Elevii cu handicap beneficiază gratuit de masă şi cazare în internatele şcolare.
 • Studenţii cu handicap grav şi accentuat beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti.

În ceea ce privește locuința:

 • Persoana cu handicap grav și familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu un handicap grav, precum și adultul cu handicap accentuat sunt scutiți de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane.

În ceea ce privește accesul la cultură, sport, turism:

 • Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive.

În domeniul transportului:

 • Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.
 • Persoanele cu handicap grav, însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.
 • Persoanele cu handicap accentuat precum și însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora, beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic.
 • Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă. Aceleași beneficii le au și asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.

Alte facilități:

 • Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat, familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani. În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
 • Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale. Scutirea prevăzută se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite.

IV. Care sunt prestaţiile sociale de care beneficiază copiii cu dizabilităţi în România?

Cât priveşte învăţământul, sistemul educaţional românesc se obligă să asgire acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora, educaţia permanentă şi formarea profesională desfasurandu-se de-a lungul întregii vieţi, cu mentiunea ca familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie în alegerea formei şi tipului de şcolarizare, precum şi a unităţii de învăţământ, optiunea putand fi facuta intre:

 1. a) unităţi de învăţământ special;
 2. b) integrarea individuală în unităţi de învăţământ de masă, inclusiv în unităţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale;
 3. c) grupe sau clase speciale compacte, integrate în unităţi preşcolare şi şcolare de masă;
 4. d) servicii educaţionale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;
 5. e) şcolarizare la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 6. f) educaţia „la patul de spital”, pe durata spitalizării;
 7. g) alternative educaţionale, cu recomandarea comisiei interne de evaluare continuă; forma de învăţământ special presupune: şcoală specială, cantină şi, după caz, internat şcolar, în condiţiile legii;

în plus, au dreptul la: a) servicii educaţionale de sprijin;

 1. b) dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului şi gradului de handicap şi utilizarea acestuia;
 2. c) adaptarea mobilierului din sălile de curs;
 3. d) manuale şcolare şi cursuri în format accesibil pentru elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere;
 4. e) utilizarea echipamentelor şi softurilor asistive în susţinerea examenelor de orice tip şi nivel; în cazul elevilor şi studenţtlor găzduiţi în internate sau cămine, se acordă un loc suplimentar pentru asistentul personal.

Copiii cu dizabilităţi au dreptul, în baza evaluării sociopsihomedicale, la un asistent personal, existând alternative primirii unei indemnizaţii lunare în în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi; în plus, aceţştia poate beneficia de servicii sociale acordate în centre de zi şi centre rezidenţiale de diferite tipuri, publice, public-private sau private, aici desfăşurându-se activităţi de:

 1. a) îngrijire şi asistenţă;
 2. b) recuperare şi reabilitare;
 3. c) integrare prin terapie ocupaţională;
 4. d) pregătire pentru o viaţă independentă;
 5. e) servicii comunitare şi formare;
 6. f) altele.

Copiii cu dizabilităţi beneficiază şi de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%. Orice copil are acces gratuit la evaluare şi orientare profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul de dizabilitate, participând activ în procesul evaluării şi orientării profesionale, având acces la informare şi la alegerea activităţii, conform dorinţelor şi aptitudinilor sale; totodată, au dreptul să li se creeze toate condiţiile pentru a-şi alege şi exercita profesia, meseria sau ocupaţia, pentru a dobândi şi menţine un loc de muncă, precum şi pentru a promova profesional.

V. Ce insemnă să aveți cu copil cu Cerințe Educaționale Speciale?

          C.E.S – desemnează cerințe specifice față de educație, derivate sau nu dintr-o deficiență, care sunt suplimentare obiectivelor generale educației școlare, cerințe care solicită o școlarizare adaptată nevoilor individuale in cadrul invațământului de masă.

Copiii cu cerinte educationale speciale beneficiaza de:

– servicii educaţionale de sprijin;

– dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului şi gradului de handicap şi utilizarea acestuia;

–  adaptarea mobilierului din sălile de curs;

–  manuale şcolare şi cursuri în format accesibil pentru elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere;

– utilizarea echipamentelor şi softurilor asistive în susţinerea examenelor de orice tip şi nivel.

Care sunt drepturile materiale de care dispuneți?

 Dreptul la rechizite pentru școala

 Dreptul la alocație zilnică de hrană pentru intreaga perioada a programului școlar:

de la 0-3 ani inclusiv 12 lei/zi

de la 3-26 ani inclusiv 16.6 lei/zi

Dreptul la imbrăcăminte/incălțăminte

0-3 ani inclusiv 366 lei/an

3-7 ani inclusiv 498 lei/an

7-14 ani inclusiv 611 lei/an

14-18 ani inclusiv 754 lei/an

18-26 ani inclusiv 844 lei/an

Cum se obtin aceste drepturi?

Pentru obținerea acestor drepturi, veți depune o cere la instituția de invățământ unde este inscris copilul/elevul/tanarul cu CES și veți atașa la cerere urmatoarele documente:

 1. certificat de incadrare in grad de handicap
 2. certificat de orientare școlara